2018.3.20.

Posted by 곰도리네
2018.03.20 09:52 다이어트/다이어트일지

 날짜

 2018. 3. 20.

 아침체중(공복)

 

 아침

 콩나물밥 1/2공기, 오이소박이2조각

 간식

 아메리카노, 불가리스,군고구마

 점심

 샐러드(상추등채소+토마토1+삶은달걀1)

 간식

 

 저녁

 

 간식

 
'다이어트 > 다이어트일지' 카테고리의 다른 글

2018.3.20.  (0) 2018.03.20
2018.3.19.  (1) 2018.03.19
2018.3.18.  (0) 2018.03.19
2018.3.17.  (0) 2018.03.17
2018.3.16.  (0) 2018.03.16
2018.3.15.  (0) 2018.03.15
이 댓글을 비밀 댓글로